ପୁସ୍ତକ ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା «Spiral Dynamics:
Mastering Values, Leadership, and
Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
ପ୍ରଯୋଜକ

ସହଭାଗୀତା


ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ SaaS ସାଇଟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ସେବାଗୁଡିକ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ବିନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ |


ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ SaaS ଆଇନଗତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେବା ସେବାଗୁଡିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଅଧିକ |


ଯଦି ତୁମର ସଂସ୍ଥା ଚାହୁଁଛି:

1) କିଣିବା ପାଇଁ | SaaS ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଦ୍ୱାରା ସେବା ସେବାଗୁଡିକ,

2) ଆମର ପୁନ res ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ | SaaS ନିଜ ତରଫରୁ ସେବା ସେବାଗୁଡିକ - ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା,


ଦୟାକରି ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ: partnership@sdtest.us


ଏମଡି SDTEST ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ୱିଜେଟ୍ |

ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯିଏ ସ୍ପିରାଲ୍ ଡାଇନାମିକ୍ସ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ | SDTEST ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ୱିଜେଟ୍ | ଯୋଡିବାକୁ SDTEST ୱିଜେଟ୍ କେବଳ ନିମ୍ନରେ କୋଡ୍ କପି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟର ଟେମ୍ପେଟରେ ଲେପନ କରେ |

en
zh
de
fr
es
ar
fa
he
ug
yi
ps
sd
ur
<iframe src="https://sdtest.us/?incf=y" frameborder="0" width="100%" height="900" ></iframe>


Iframe ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ:

src - ୱିଜେଟ୍ ଲିଙ୍କ୍,

frameborder - ୱିଜେଟ୍ ଫ୍ରେମ୍: 0 - କ ro ଣସି ଫ୍ରେମ୍, 1 - ଏକ ଫ୍ରେମ୍ ଅଛି,

width - ୱିଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ଥ,

height - ୱିଜେଟ୍ ବ୍ଲକର ଉଚ୍ଚତା | ଯଦି ଏହା ଛୋଟ ଏକ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ବାର୍ ଦେଖାଯିବ ଆମେ 1000 px ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରୁ |

×
ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତୃଟି ଜାଣନ୍ତୁ
ପ୍ରସ୍ତାବ େଦବା ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ କରନ୍ତୁ VERSION
ଇଚ୍ଛା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇ-ମେଲ ପ୍ରବେଶ
ପ୍ରେରଣରେ
ରଦ୍ଦ କରିବା
Bot
sdtest
1
ନମସ୍କାର! ମୋତେ ତୁମକୁ ପଚାରିବି, ତୁମେ ସ୍ପିରାଲ୍ ଡାଇନାମିକ୍ସ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚିତ କି?