ମୂଲ୍ୟ


ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ 1 ରୁ ଅଧିକ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଛି |

ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଛନ୍ତି |

ଏହା ସହିତ, ଆପଣ "ଜେନେରାଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳାଫଳ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭାବରୁ ଅଧିକ ସମୟର ସାଧାରଣ ପ୍ରତୀକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରେ |

ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ସଫ୍ଟୱେର୍ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ (SaaS), ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ | ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖାତା.

ଏକ ସେବା ଭାବରେ ପେଡ୍ ଶୁଳ୍କ (ଗୁଡିକ) ସଫ୍ଟୱେର୍ କୁ ପ୍ରବେଶ (SaaS) ବ୍ୟାଙ୍କ ରସିଦକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ |

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ |
are valid until 2023-03-31 24:00 UTC (GMT)

ଆଜି ତାରିଖ: 2023.03.21
ଡାଟାବେସ୍: 68910
ଦେଶଗୁଡିକ: 168
ମୋ SDT
 • 1 ବର୍ଷ: ବୈଧତା ର ଅବଧି
 • ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳଗୁଡିକ ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ: କୌଣସି 3 ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ еmail
 • ଡାଇଗ୍ରାମ: ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରୀକ୍ଷା ର ଫଳାଫଳ ର ଚାର୍ଟ
 • MS Excel ରେ ରପ୍ତାନି: କେବଳ ଫ୍ଲାଟ ଟେବୁଲ "ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରୀକ୍ଷା ର ଫଳାଫଳ ର ଚାର୍ଟ"
 • MS Word ରେ ରପ୍ତାନି: ପରୀକ୍ଷା ର ଫଳାଫଳ ର ଅର୍ଥ
 • ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା ହସ୍ତକୃତ ଅଛି: https://sdtest.me/faq/tariff-i/
0.99 USD
1 ବର୍ଷ ପାଇଁ 

କିମ୍ବା ମାସ ପ୍ରତି 0.08 USD

ମୋ SDT ​​+
 • ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳଗୁଡିକ ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ: କୌଣସି 3 ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ еmail
 • ଫିଲ୍ଟରଗୁଡିକ: ବ୍ୟକ୍ତିଗତ еmail + ଏକ ଦେଶ କିମ୍ବା ଏକ ଭାଷା
 • ଡାଇଗ୍ରାମ: ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରୀକ୍ଷା ର ଫଳାଫଳ ର ଚାର୍ଟ ଏବଂ 1 ଚୟନିତ ଫିଲଟର ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଡାଟାବେସ୍ ହାରାହାରି
 • MS Excel ରେ ରପ୍ତାନି: କେବଳ ଫ୍ଲାଟ ଟେବୁଲ "ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରୀକ୍ଷା ର ଫଳାଫଳ ର ଚାର୍ଟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୟନିତ ଫିଲଟର ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଡାଟାବେସର ହାରାହାରି (1 ଦେଶ କିମ୍ବା 1 ଭାଷା)"
 • MS Word ରେ ରପ୍ତାନି: ପରୀକ୍ଷା ର ଫଳାଫଳ ର ଅର୍ଥ
 • ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା ହସ୍ତକୃତ ଅଛି: https://sdtest.me/faq/tariff-i-plus/
0.99 USD
1 ମାସ ପାଇଁ 

1.99 USD
2 ମାସ ପାଇଁ 

+ 1 ମାସ ଏକ ଉପହାର = 3 ମାସ ଭାବରେ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 0.66 USD |

2.99 USD
3 ମାସ ପାଇଁ 

+ 2 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 5 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 0.59 USD |

3.99 USD
4 ମାସ ପାଇଁ 

+ 3 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 7 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 0.57 USD |

4.99 USD
5 ମାସ ପାଇଁ 

+ 4 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 9 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 0.55 USD |

5.99 USD
6 ମାସ ପାଇଁ 

+ 5 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 11 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 0.54 USD |

6.99 USD
7 ମାସ ପାଇଁ 

+ 6 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 13 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 0.53 USD |

7.99 USD
8 ମାସ ପାଇଁ 

+ 7 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 15 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 0.53 USD |

8.99 USD
9 ମାସ ପାଇଁ 

+ 8 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 17 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 0.52 USD |

9.99 USD
10 ମାସ ପାଇଁ 

+ 9 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 19 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 0.52 USD |

10.99 USD
11 ମାସ ପାଇଁ 

+ 10 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 21 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 0.52 USD |

11.99 USD
1 ବର୍ଷ ପାଇଁ 

+ 11 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 23 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 0.52 USD |

ସର୍ବେକ୍ଷଣ
 • 1 ବର୍ଷ: ବୈଧତା ର ଅବଧି
 • ଫିଲ୍ଟରଗୁଡିକ: ସର୍ଭେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଇମେଲ୍
 • ଡାଇଗ୍ରାମ: ଫଳାଫଳ ସର୍ଭେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ର ଚାର୍ଟ
 • "ଚାର୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ର" ସର୍ଭେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ କେବଳ ଫ୍ଲାଟ ଟେବୁଲ: MS Excel ରେ ରପ୍ତାନି
 • ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା ହସ୍ତକୃତ ଅଛି: https://sdtest.me/en/faq/tariff-survey/
9.99 USD
1 ବର୍ଷ ପାଇଁ 

କିମ୍ବା ମାସ ପ୍ରତି 0.83 USD

ସର୍ବେକ୍ଷଣ +
V.U.C.A ମତଦାନ ଡିଜାଇନର
ମୋ ନାମ ଉପ ଡୋମେନ୍
ମୋ ଲୋଗୋ
 • ଫିଲ୍ଟରଗୁଡିକ: ସର୍ଭେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଇ-ମେଲ୍ + ଗୋଟିଏ ଦେଶ କିମ୍ବା ଏକ ଭାଷା
 • ଡାଇଗ୍ରାମ: ସର୍ଭେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ର ଚାର୍ଟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୟନିତ ଫିଲ୍ଟର୍ (1 ଦେଶ କିମ୍ବା 1 ଭାଷା) ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଡାଟାବେସ୍ ହାରାହାରି
 • ରପ୍ତାନୀ MS Excel ରେ: କେବଳ ଫ୍ଲାଟ ଟେବୁଲ ସର୍ଭେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ "ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ର ଚାର୍ଟ" ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୟନିତ ଫିଲ୍ଟର୍ (1 ଦେଶ କିମ୍ବା 1 ଭାଷା) ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଡାଟାବେସ୍ ହାରାହାରି
 • ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା ହସ୍ତକୃତ ଅଛି: https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/
1.99 USD
1 ମାସ ପାଇଁ 

3.99 USD
2 ମାସ ପାଇଁ 

+ 1 ମାସ ଏକ ଉପହାର = 3 ମାସ ଭାବରେ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 1.33 USD |

4.99 USD
3 ମାସ ପାଇଁ 

+ 2 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 5 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 0.99 USD |

6.99 USD
4 ମାସ ପାଇଁ 

+ 3 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 7 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 0.99 USD |

7.99 USD
5 ମାସ ପାଇଁ 

+ 4 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 9 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 0.88 USD |

9.59 USD
6 ମାସ ପାଇଁ 

+ 5 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 11 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 0.87 USD |

11.19 USD
7 ମାସ ପାଇଁ 

+ 6 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 13 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 0.86 USD |

12.79 USD
8 ମାସ ପାଇଁ 

+ 7 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 15 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 0.85 USD |

14.39 USD
9 ମାସ ପାଇଁ 

+ 8 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 17 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 0.84 USD |

15.89 USD
10 ମାସ ପାଇଁ 

+ 9 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 19 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 0.83 USD |

17.39 USD
11 ମାସ ପାଇଁ 

+ 10 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 21 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 0.82 USD |

18.79 USD
1 ବର୍ଷ ପାଇଁ 

+ 11 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 23 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 0.81 USD |

 • VUCA ହେଉଛି ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦ - ଅସ୍ଥିରତା, ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଜଟିଳତା, ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଶୁଳ୍କ "ପୋଲ୍ +" ଅଫରଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଁ:
 • ପାଞ୍ଚଟି SDTEST ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ (ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ ଯୋଡନ୍ତୁ) |
 • ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ: ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର, ପାରାଗ୍ରାଫ୍, ସଂଖ୍ୟା, ତାଲିକାରୁ ଗୋଟିଏ, ଚେକ୍ ବକ୍ସ, ଡ୍ରପଡାଉନ୍, ସ୍କେଲ ଡ୍ରପଡାଉନ୍, ଏକାଧିକ ପସନ୍ଦ ଗ୍ରୀଡ୍, ତାରିଖ, ଏବଂ ସମୟ |
 • ମତଦାନ ଫଳାଫଳର ଉପସ୍ଥାପନା: ଚାର୍ଟ, V.U.C.A. ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ପର୍କ ସାରଣୀ (ଛାତ୍ର, ସ୍ପାୟରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପିରାଲ୍ ଡାଇନାମିକ୍ସର ରଙ୍ଗ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ)
 • MS Excel କୁ ରପ୍ତାନି: ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, V.U.C.A. ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ପର୍କ ସାରଣୀ |
 • ଉଦାହରଣଗୁଡିକ ହେଉଛି https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/vuca ଲିଙ୍କ୍ ଦ୍ୱାରା |
9.99 USD
1 ମାସ ପାଇଁ 

19.48 USD
2 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 9.74 USD

27.97 USD
3 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 9.32 USD

36.96 USD
4 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 9.24 USD

45.95 USD
5 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 9.19 USD

53.95 USD
6 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.99 USD

61.94 USD
7 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.84 USD

69.93 USD
8 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.74 USD

77.92 USD
9 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.65 USD

85.91 USD
10 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.59 USD

93.91 USD
11 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.53 USD

99.9 USD
1 ବର୍ଷ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.32 USD

 • ଉପଡୋମେନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ: myname.sdtest.me
 • ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 USD
1 ମାସ ପାଇଁ 

3.78 USD
2 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

5.67 USD
3 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

7.56 USD
4 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

9.45 USD
5 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

11.34 USD
6 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

13.23 USD
7 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

15.12 USD
8 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

17.01 USD
9 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

18.91 USD
10 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

20.8 USD
11 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

22.69 USD
1 ବର୍ଷ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

 • ଆପଣଙ୍କର V.U.C.A. ର ସମସ୍ତ ୱେବ୍ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋଗୋ ରଖନ୍ତୁ | ମତଦୂର୍ତ୍ତି
 • ପ୍ରତିଛବି ଫର୍ମାଟ୍: PNG, JPG, JPEG, WEPG, GIF |
9.99 USD
1 ମାସ ପାଇଁ 

19.48 USD
2 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 9.74 USD

27.97 USD
3 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 9.32 USD

36.96 USD
4 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 9.24 USD

45.95 USD
5 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 9.19 USD

53.95 USD
6 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.99 USD

61.94 USD
7 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.84 USD

69.93 USD
8 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.74 USD

77.92 USD
9 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.65 USD

85.91 USD
10 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.59 USD

93.91 USD
11 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.53 USD

99.9 USD
1 ବର୍ଷ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.32 USD

PivotTables
 • PivotTable Fields ତାଲିକା: ବର୍ଷ, ମାସ, ରଙ୍ଗ, ଦେଶ, ଭାଷା
 • ମୂଲ୍ଯ କ୍ଷେତ୍ର: ର ରଙ୍ଗ ଗଣନା
 • ଦ୍ଵାରା ମୂଲ୍ଯ ସଂେକ୍ଷପ କରିବା: COUNT
 • ଧାଡି ସର୍ବମୋଟ, ସ୍ତମ୍ଭ ସର୍ବମୋଟ ର%, Grand ସର୍ବମୋଟ ର% ର%: ଭାବରେ ମୂଲ୍ଯ ଦେଖାନ୍ତୁ
 • PivotChart: ହଁ
 • MS Excel ରେ ରପ୍ତାନି: କୌଣସି
 • ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତା ହସ୍ତକୃତ ଅଛି: https://sdtest.me/faq/pivot-tables/
9.99 USD
1 ମାସ ପାଇଁ 

19.99 USD
2 ମାସ ପାଇଁ 

+ 1 ମାସ ଏକ ଉପହାର = 3 ମାସ ଭାବରେ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 6.66 USD |

29.99 USD
3 ମାସ ପାଇଁ 

+ 3 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 6 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 4.99 USD |

38.99 USD
4 ମାସ ପାଇଁ 

+ 5 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 9 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 4.33 USD |

48.99 USD
5 ମାସ ପାଇଁ 

+ 7 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 12 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 4.08 USD |

58.99 USD
6 ମାସ ପାଇଁ 

+ 12 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 18 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 3.27 USD |

68.99 USD
7 ମାସ ପାଇଁ 

+ 17 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 24 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 2.87 USD |

76.99 USD
8 ମାସ ପାଇଁ 

+ 22 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 30 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 2.56 USD |

86.99 USD
9 ମାସ ପାଇଁ 

+ 27 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 36 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 2.41 USD |

95.99 USD
10 ମାସ ପାଇଁ 

+ 32 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 42 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 2.28 USD |

105.99 USD
11 ମାସ ପାଇଁ 

+ 37 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 48 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 2.2 USD |

114.99 USD
1 ବର୍ଷ ପାଇଁ 

+ 48 ମାସ ଉପହାର ଭାବରେ = 60 ମାସ! ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଣନାରେ ଲାଭ = 1.91 USD |

V.U.C.A ମତଦାନ ଡିଜାଇନର
ମୋ ନାମ ଉପ ଡୋମେନ୍
ମୋ ଲୋଗୋ
 • VUCA ହେଉଛି ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦ - ଅସ୍ଥିରତା, ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଜଟିଳତା, ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଶୁଳ୍କ "ପୋଲ୍ +" ଅଫରଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଁ:
 • ପାଞ୍ଚଟି SDTEST ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ (ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ ଯୋଡନ୍ତୁ) |
 • ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ: ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର, ପାରାଗ୍ରାଫ୍, ସଂଖ୍ୟା, ତାଲିକାରୁ ଗୋଟିଏ, ଚେକ୍ ବକ୍ସ, ଡ୍ରପଡାଉନ୍, ସ୍କେଲ ଡ୍ରପଡାଉନ୍, ଏକାଧିକ ପସନ୍ଦ ଗ୍ରୀଡ୍, ତାରିଖ, ଏବଂ ସମୟ |
 • ମତଦାନ ଫଳାଫଳର ଉପସ୍ଥାପନା: ଚାର୍ଟ, V.U.C.A. ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ପର୍କ ସାରଣୀ (ଛାତ୍ର, ସ୍ପାୟରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପିରାଲ୍ ଡାଇନାମିକ୍ସର ରଙ୍ଗ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ)
 • MS Excel କୁ ରପ୍ତାନି: ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, V.U.C.A. ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ପର୍କ ସାରଣୀ |
 • ଉଦାହରଣଗୁଡିକ ହେଉଛି https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/vuca ଲିଙ୍କ୍ ଦ୍ୱାରା |
9.99 USD
1 ମାସ ପାଇଁ 

19.48 USD
2 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 9.74 USD

27.97 USD
3 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 9.32 USD

36.96 USD
4 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 9.24 USD

45.95 USD
5 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 9.19 USD

53.95 USD
6 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.99 USD

61.94 USD
7 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.84 USD

69.93 USD
8 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.74 USD

77.92 USD
9 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.65 USD

85.91 USD
10 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.59 USD

93.91 USD
11 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.53 USD

99.9 USD
1 ବର୍ଷ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.32 USD

 • ଉପଡୋମେନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ: myname.sdtest.me
 • ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 USD
1 ମାସ ପାଇଁ 

3.78 USD
2 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

5.67 USD
3 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

7.56 USD
4 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

9.45 USD
5 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

11.34 USD
6 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

13.23 USD
7 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

15.12 USD
8 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

17.01 USD
9 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

18.91 USD
10 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

20.8 USD
11 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

22.69 USD
1 ବର୍ଷ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

 • ଆପଣଙ୍କର V.U.C.A. ର ସମସ୍ତ ୱେବ୍ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋଗୋ ରଖନ୍ତୁ | ମତଦୂର୍ତ୍ତି
 • ପ୍ରତିଛବି ଫର୍ମାଟ୍: PNG, JPG, JPEG, WEPG, GIF |
9.99 USD
1 ମାସ ପାଇଁ 

19.48 USD
2 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 9.74 USD

27.97 USD
3 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 9.32 USD

36.96 USD
4 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 9.24 USD

45.95 USD
5 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 9.19 USD

53.95 USD
6 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.99 USD

61.94 USD
7 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.84 USD

69.93 USD
8 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.74 USD

77.92 USD
9 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.65 USD

85.91 USD
10 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.59 USD

93.91 USD
11 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.53 USD

99.9 USD
1 ବର୍ଷ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.32 USD

ମୋ ନାମ ଉପ ଡୋମେନ୍
 • ଉପଡୋମେନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ: myname.sdtest.me
 • ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 USD
1 ମାସ ପାଇଁ 

3.78 USD
2 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

5.67 USD
3 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

7.56 USD
4 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

9.45 USD
5 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

11.34 USD
6 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

13.23 USD
7 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

15.12 USD
8 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

17.01 USD
9 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

18.91 USD
10 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

20.8 USD
11 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

22.69 USD
1 ବର୍ଷ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 1.89 USD

ମୋ ଲୋଗୋ
 • ଆପଣଙ୍କର V.U.C.A. ର ସମସ୍ତ ୱେବ୍ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋଗୋ ରଖନ୍ତୁ | ମତଦୂର୍ତ୍ତି
 • ପ୍ରତିଛବି ଫର୍ମାଟ୍: PNG, JPG, JPEG, WEPG, GIF |
9.99 USD
1 ମାସ ପାଇଁ 

19.48 USD
2 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 9.74 USD

27.97 USD
3 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 9.32 USD

36.96 USD
4 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 9.24 USD

45.95 USD
5 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 9.19 USD

53.95 USD
6 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.99 USD

61.94 USD
7 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.84 USD

69.93 USD
8 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.74 USD

77.92 USD
9 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.65 USD

85.91 USD
10 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.59 USD

93.91 USD
11 ମାସ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.53 USD

99.9 USD
1 ବର୍ଷ ପାଇଁ 

1 ମାସ ପ୍ରତି ଗଣନା ରେ ଲାଭ = 8.32 USD

ଭୟ
ଭୟ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଭାବନା ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ | ଏହା ଅନେକ ରୂପରେ ଆସିପାରେ, ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାରୁ ଗମ୍ଭୀର ଫୋବିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ସ୍ପିରାଲ୍ ଡାଇନାମିକ୍ସରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭୟ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ସର୍ଭେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କର ଗତିଶୀଳତା ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଭୟ ଏବଂ ଆଚରଣ s ାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି, ଆମେ କିପରି ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ନବଜାତ ଏବଂ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକିତ ହେବାକୁ ଆଶା କରୁ |
999 USD
1 ବର୍ଷ ପାଇଁ 

ମୋ ଦେଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ ସମସ୍ୟା |
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଆହ୍ of ାନର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଟ୍ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ଯାହା ଏହାର ନାଗରିକଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ | ଏହି ପୋଲ୍ ନିଜ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ବୁ understand ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ | ଏହି ଚର୍ମ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ସୁଲଭ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସୀବୀ, ସୁଲଭ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସୀବାଦ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଇମିଗ୍ରେସନ, ବେଆଇନ ଇମିଗ୍ରେସନ, ଜାତିଭେଦ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସ୍ପିରାଲ୍ ଡାଇନାମିକ୍ସରେ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ difference ବ୍ୟାପୀ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତି ଏବଂ ସମାଧାନ କରନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଥିବା ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହି ପୋଲ୍ ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ସ୍ପିରାଲ୍ ଡାଇନାମିକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବାକୁ ଏହି ପୋଲ୍ |
999 USD
1 ବର୍ଷ ପାଇଁ 

ସଫଳ ଦଳ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଗୁଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବ୍ୟବହାର କରେ?
ସାମ୍ବାଦିକ ସଫଳ ଦଳ ନିର୍ମାଣର ଏକ ଜରୁରୀ ଦିଗ ଅଟେ | ଜଣେ ଭଲ ନେତା ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ କ୍ଷମତାର ମିଶ୍ରଣ ଧାରଣ କରେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରେ | ଏହି ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ଏବଂ କ skills ଶଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସ୍ପିରାଲ୍ ଡାଇନାମିକ୍ସରେ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ବିକାଶ ଉପରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହି ପୋଲ୍ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଗୁଣ ଏବଂ କ skills ଶଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯାହା ଏକ ବିଜୟୀ ଦଳ ନିର୍ମାଣରେ ଏବଂ ଏହି ଗୁଣଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁ to ିବା ଏବଂ ସ୍ପିକରାଲ୍ ଡାଇନାମିକ୍ସରେ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗ ବୁ understand େ |
999 USD
1 ବର୍ଷ ପାଇଁ 

କ'ଣ ଜଣେ ବସ୍ କୁ ମହାନ ନେତା କରେ?
ନେତୃତ୍ୱ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଏହାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଫଳତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ | ଜଣେ ମହାନ ନେତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଧାରଣ କରେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ | ପୋଲ୍ ସହାନୁଭୂତି, ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା, ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ତିନିଟି ଜଟିଳ ଗୁଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ | ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସ୍ପିରାଲ୍ ଡାଇନାମିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗ ମହାନ ନେତାଙ୍କ ବିକାଶରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହି ପୋଲ୍ ସହାନୁଭୂତିର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟତା, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁଣକୁ ବସ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ଏବଂ ଏହି ଗୁଣଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ଗୁଣଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ |
999 USD
1 ବର୍ଷ ପାଇଁ 

ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି?
କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାୟତ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣ ଏବଂ କ skills ଶଳର ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ଶିଖର ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ପାଇଁ ଅନୁକରଣ, ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ଗୁଣ ଯାହା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣଙ୍କର ସଫଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ | ପୋଲ୍ ଏହି ଚାରୋଟି ଗୁଣର ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁ understand ିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି | ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସ୍ପିରାଲ୍ ଡାଇନାମିକ୍ସରେ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିକାଶରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହି ପୋଲ୍ ସହାନୁଭୂତି, ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସଫଳତା କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଅନୁକୂଳତା ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଏହି ଗୁଣଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା |
999 USD
1 ବର୍ଷ ପାଇଁ 

10000 USD
1 ମାସ ପାଇଁ 

×
ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତୃଟି ଜାଣନ୍ତୁ
ପ୍ରସ୍ତାବ େଦବା ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ କରନ୍ତୁ VERSION
ଇଚ୍ଛା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇ-ମେଲ ପ୍ରବେଶ
ପ୍ରେରଣରେ
ରଦ୍ଦ କରିବା
Bot
sdtest
1
ନମସ୍କାର! ମୋତେ ତୁମକୁ ପଚାରିବି, ତୁମେ ସ୍ପିରାଲ୍ ଡାଇନାମିକ୍ସ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚିତ କି?