Barlag 5 Tablisa we bu sözi dowam birnäçe Wariantlar ybarat.
ähmiýeti üçin her hasabatyndan saýlaň diňe 3 Görnüşleri bolan iň häzirki wagtda ylalaşýarlar.
MEN IŞ ÝERDE ÝALY ...
yhlas okaň sözlerine dowam üçin alternatiw, haýyş edýäris saýlaň üç iň size laýyk we olary saýlaň (3):
dowam tassyklama üçin wezipeleri görmek üçin düwmeleri basyň
1 - saýlanan görnüşi ähli iň makul görkezýär:
 • Wagty dolandyrmak ukyby we hünär ösüşi maliýe sylagyndan, statusdan ýa-da güýçden has möhümdir
 • Däp-dessurlarymyzy goraýarys, esasy ýörelgelere eýerýäris we zerur zatlary edýäris
 • Potensialymy güýçlendirýärin, hünärimi ýokarlandyrýaryn we netijede ýeňýärin
 • Biz hemişe gyzyklanýan taraplaryň maksatlaryny göz öňünde tutýarys
 • Hiç kimiň maňa degmegine ýol beremok, zerur bolsa, kimdir birini ýüzüne uraryn
 • Tebigatyň ýaşaýyş ugry älemiň umumy kanunlary bilen ýüze çykýar we biziň wezipämiz wakalary birleşdirmek we ulgam bitewiligini saklamakdyr
 • Başlyk (dolandyryjy) bizi kynçylyklaryň we garaşylmadyk ýagdaýlardan goraýar, ýolbaşçylygynyň güýji bilen bize ylham berýär
2 - saýlanan görnüşi 1 Wariantlar soň tertip görkezýär:
 • Wagty dolandyrmak ukyby we hünär ösüşi maliýe sylagyndan, statusdan ýa-da güýçden has möhümdir
 • Däp-dessurlarymyzy goraýarys, esasy ýörelgelere eýerýäris we zerur zatlary edýäris
 • Potensialymy güýçlendirýärin, hünärimi ýokarlandyrýaryn we netijede ýeňýärin
 • Biz hemişe gyzyklanýan taraplaryň maksatlaryny göz öňünde tutýarys
 • Hiç kimiň maňa degmegine ýol beremok, zerur bolsa, kimdir birini ýüzüne uraryn
 • Tebigatyň ýaşaýyş ugry älemiň umumy kanunlary bilen ýüze çykýar we biziň wezipämiz wakalary birleşdirmek we ulgam bitewiligini saklamakdyr
 • Başlyk (dolandyryjy) bizi kynçylyklaryň we garaşylmadyk ýagdaýlardan goraýar, ýolbaşçylygynyň güýji bilen bize ylham berýär
3 - saýlanan görnüşi 2 Wariantlar soň tertip görkezýär:
 • Wagty dolandyrmak ukyby we hünär ösüşi maliýe sylagyndan, statusdan ýa-da güýçden has möhümdir
 • Däp-dessurlarymyzy goraýarys, esasy ýörelgelere eýerýäris we zerur zatlary edýäris
 • Potensialymy güýçlendirýärin, hünärimi ýokarlandyrýaryn we netijede ýeňýärin
 • Biz hemişe gyzyklanýan taraplaryň maksatlaryny göz öňünde tutýarys
 • Hiç kimiň maňa degmegine ýol beremok, zerur bolsa, kimdir birini ýüzüne uraryn
 • Tebigatyň ýaşaýyş ugry älemiň umumy kanunlary bilen ýüze çykýar we biziň wezipämiz wakalary birleşdirmek we ulgam bitewiligini saklamakdyr
 • Başlyk (dolandyryjy) bizi kynçylyklaryň we garaşylmadyk ýagdaýlardan goraýar, ýolbaşçylygynyň güýji bilen bize ylham berýär
indiki

77509 netije 169 ýurtda 31528 adam üçin 7725 adamyň emele getirdi. Şahsy hasabyňyzy dörediň we PIFOT TELENDIKNLARYNY OF ANGRATLARYNY ANDYRMAK

×
Eger-de bir ýalňyşlyk
SIZIŇ Dogry teklip
gerekli hökmünde e-poçta giriziň
Habarnama iber
ýatyrmak
Bot
sdtest
1
Salam! Senden soraýyn, spiral dinamikasy bilen eýýäm tanyşmy?